Зміст

Біографія

трум-трум
Посади

трум-трум
Наукові інтереси

трум-трум
Реалізовані проекти

трум--трум
Підготовка наукових кадрів

трум-т-трум
Список основних наукових та навчально-методичних праць

1. Лико Д.В. Ефективні механізми підвищення якості підготовки студентів-екологів / Д.В. Лико. // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 10 (53). – Рівне: РДГУ, 2014. – С. 164 – 168.

2. Лико Д.В. Геоекологічна оцінка міграції речовин у межах водозборів методом ґрунтових мікрокатен (на прикладі басейну річки Случ) / [Д.В. Лико, В.О. Мартинюк, С.М.Лико, та ін.]. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Екологія. – Харків, 2015. – Вип. 13. – С. 26–38.

3. Целюлозолітична активність дерново-підзолистого ґрунту різних біотопів / Д.В.Лико, С.М.Лико, О.І.Портухай, О.В.Безверха // Агроекологічний журнал, 2017. - №4. - С. 53-57. (Copernicus).

4. The agrochemical state of sod-podzolic soils of Western Polissya in the conditions of anthropogenesis / [Lyko D. V., Lyko S. M., Portukhay O. I., and others] // Agrology, 1(3), 2018. – Р.247-253 (Copernicus).

Підручники, навчальні посібники та монографії

1. Лико Д.В. Ґрунтознавство. Практикум: навчальний посібник / Д.В. Лико, С.М. Лико, О.А. Деркач - К.: Кондор-видавництво, 2014. – 155 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів – лист №1/11-5128 від 23.06.2011 р.). 

2. Екологія: навчальний посібник / [Д.В.Лико, С.М.Лико, О.І.Портухай, С.О.Глінська, І.М.Трохимчук, О.А.Деркач] за редакцією С.М.Лико. – 2-ге вид. - Херсон: ОЛДІ ПЛЮС, 2015. – 304 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів – протокол № 1/11 від 17 травня 2010 р.). 

3. Лико Д.В. Радіоактивні відходи: технології утворення, поводження, утилізації. Навчальний посібник / Д.В. Лико, М.І. Костолович, О.П. Войтович - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 304 с. (Рекомендовано до друку вченою радою Рівненського державного гуманітарного університету (протокол №14 від 29 жовтня 2015 р.); рекомендовано Міністерством освіти і науки України, гриф надано рішенням №1/11-17790 від 09.12.2015р.). 

4. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів: навчально-методичний посібник / [Лико Д.В., Лико С.М., Долженчук В.І., Портухай О.І.]. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 670 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Протокол №1/11-17592 від 04.12.2015 р.) (670/200с.).

5. Лико Д.В. Оцінювання стану м. Рівне за показниками цитогенетичного моніторингу. Монографія / М.О. Клименко, Д.В. Лико, А.М.Прищепа, М.В.Каськів – Рівне: НУВГП, 2018.- 187 ст. Рекомендовано Вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування (Протокол №7 від 29 08.2016 р.). 

6. Войтович О.П. Основи промислового та сільськогосподарського виробництва: підручник / О.П. Войтович, Д.В. Лико.- Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017.- 388 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою Рівненського державного гуманітарного університету (протокол №7 від 29.06.2017 р.)).

E-mail

трм

 

Back to top