Зміст

Біографія

    Лисиця Андрій Валерійович, народився 14.03.1964 року. В 1981 р. закінчив СШ № 3 м. Рівне. В 1986 р. закінчив біологічний факультет Київського державного університету ім. Т. Шевченка, кафедра біофізики, спеціальність «біолог-біофізик, викладач біології і хімії». 1995 р. закінчив аспірантуру в Інституті експериментальної та клінічної ветеринарної медицини (м. Харків). 2002 р. захистив кандидатську дисертацію з біофізики (КНУ ім. Тараса Шевченко, м. Київ), 2006 р. отримав звання доцента, 2015 р. – захистив докторську дисертацію з екології (Інститут агроекології та природокористування, м. Київ), з 2016 р. – професор кафедри екології, географії та туризму РДГУ.
Посади
Середня школа № 20, м. Рівне, вчитель біології та хімії – 1986-1989 рр.;
Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д.З. Мануїльського, старший лаборант, асистент кафедри педагогіки та методики початкового навчання – 1989-1991 рр.;
Інститут епізоотології Національної академії аграрних наук, науковий співробітник – 1991-2003 рр., завідувач лабораторії диференційної діагностики – 2004-2016 рр.;
Рівненський державний гуманітарний університет, професор кафедри екології, географії та туризму – з 2016 р. по даний час.
Наукові інтереси

- вплив ксенобіотиків, зокрема дезінфектантів виготовлених на основі поліалкіленгуанідинів (ПАГів), на екологічні системи (водойми, ґрунт, фітоценози тощо);
- застосування ПАГів в агровиробництві, комунальні сфері, рибництві, для знезараження відходів та знезараження питної води;
- розробка нових дезінфектантів та лікувально-профілактичних препаратів для ветеринарної медицини;
- екологічна токсикологія;
- вивчення молекулярних механізмів дії ксенобіотиків на біологічні системи;
- оптимізація і валідація методики лабораторних досліджень (метод мас-спектрометрії, метод штучних бішарових фосфоліпідних мембран та ін.);
- біохімія, біофізика, молекулярна біологія, антропологія, психофізіологія, зоопсихологія;
- радіаційна біофізика і радіоекологія.
Реалізовані проекти

«Вплив радіаційного забруднення на розвиток лейкозу у тварин»,
«Вміст мікроелементів в ґрунтах, воді, кормах Західного Полісся України на продуктивність і здоров’я сільськогосподарських тварин»,
«Визначення фармацевтичної сумісності біологічно активних речовин в комплексних лікувально-профілактичних препаратах за допомогою методу мас-спектрометрії»,
«Цеоліт-смектитові туфи, їх властивості, застосування в агровиробництві»,
«Фізико-хімічна характеристика біологічно активних речовин за даними часопролітної плазмово-десорбційної мас-спектрометрії»,
«Екологічні особливості дії полімерних похідних гуанідину на біологічні системи»,
«Вивчення біофізичних та біохімічних механізмів взаємодії біоцидів з компонентами цитоплазматичних мембран», та ін.
Підготовка наукових кадрів

Керував курсовими, дипломними, магістерськими роботами студентів, неодноразово консультував аспірантів та докторантів.
Список основних наукових та навчально-методичних праць

Автор або співавтор близько 150 наукових публікацій, в тому числі 4 монографій та одного навчального посібника, автор або співавтор 15 патентів на винаходи та корисні моделі.


Деякі публікації за останні 10 років:


1. Використання полігексаметиленгуанідину для дезінфекції / М.С. Мандигра, І.В. Степаняк, А.В. Лисиця, Ю.М. Мандигра // Аграрний вісник Причорномор’я: збірник наукових праць. – Одеса: СМИЛ, 2008. – Вип. 42. - Ч.2. – С. 69–73.

2. Лисиця А.В. Вплив полігексаметиленгуанідину на активність холінестерази і альфа-амілази сироватки крові // Науковий вісник Львівського нац. університету вет. медицини та біотехнології ім. С. Ґжицького. – 2008. – Том 10. – № 2 (37), Ч. 2. – С. 153–156.

3. Лисиця А.В. Місто Рівне. Сторінки історії. – Рівне: Волинські обереги, 2008. – 204 с.

4. Шевцова Г.М., Ярошенко М.О., Степаняк І.В., Лисиця А.В., Мандигра Ю.М. Вивчення фунгіцидних властивостей дезінфікуючого препарату «Епідез» на тест-культурах пліснявих грибів роду Aspergillus / Ветеринарна медицина. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Харків, 2008. – Вип. 91 – С. 508-511.

5. Порівняльна оцінка бактерицидної активності різних похідних гуанідину / М.С. Мандигра, А.В. Лисиця, І.В. Степаняк, О.П.Бойко, Ю.М. Мандигра-Мельник // Науковий вісник Львівського нац. університету вет. медицини та біотехнології ім. С.Ґжицького. – 2009. – Том 11. - № 2 (41). – ч. 2. – С.220-226.

6. Мандигра М.С. Молекулярні механізми дії дезінфектанту на основі полігексаметиленгуанідину на мембрани клітин / М.С. Мандигра, А.В. Лисиця, О.Я. Шатурський // Ветеринарна медицина. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Харків, 2009. – Вип. 92 – С. 307-311.

7. Збожинська О.В. Мас-спектрометричний моніторинг активно діючих речовин нових антигельмінтиків Риболік та Цестозол на предмет їх фармацевтичної сумісності / О.В. Збожинська, А.В. Лисиця, А.В. Березовський // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія „Ветеринарна медицина”. – 2009. – Випуск 3 (24). – С. 28-33.
8. Біохімія. Практикум: навчальний посібник / А.В. Лисиця. – Суми: Університетська книга, 2009. – 240 с.

9. Інституту епізоотології УААН – 50 років / Мандигра М.С., Степаняк І.В., Жигалюк С.В., Кривошия П.Ю., Лисиця А.В., Воловик Г.П., Камінська Л.П., Назаренко І.Л. // Ветеринарна медицина України. – 2009. - № 12. – С. 9-11.

10. Лисиця А.В. Визначення токсичної дії похідних гуанідину на Paramecium caudatum / А.В. Лисиця // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2009. - № 3 (15). Електронне видання http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2009-3/09lavdpc.pdf.

11. Вплив полігексаметиленгуанідину на іонну провідність бішарових ліпідних мембран / А.В. Лисиця, М.С. Мандигра, О.Я. Шатурський // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – Львів. – 2009. – Вип. 10. – № 4. – С. 65-70.

12. Mас-спектрометрична оцінка ЕКТОСАНУТМ – нового комбінованого інсектоакарициду / А.М. Шевченко, А.В. Лисиця // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – Львів. – 2009. – Вип. 10. – № 4. – С. 554-558.

13. Лисица А.В. О механизмах биоцидной активности дезинфектантов с полигексаметиленгуанидином / А.В. Лисица // Труды ВИЭВ. – Москва. – 2009. – Том 75. – С. 427-432.

14. Лисиця А.В. Вплив полігексаметиленгуанідину на окремих представників водних біоценозів / А.В. Лисиця, Г.П. Воловик, Ю.М. Воліков // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2009. - № 3 (40). – С. 57-62.

15. Лисиця А.В. Визначення біоцидної дії полігексаметиленгуанідину на культуру фібробластів курячого ембріону та вірус ринопневмонії коней / А.В. Лисиця, П.Ю. Кривошия // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К., 2009. - Вип. 140. – С. 189-197.

16. Oxidative Lipidomics of Apoptosis: Quantitative Assesment of Phospholipid Hydroperoxides in Cells and Tissues / Vladimir A. Tyurin, Yulia Y. Tyurina, Vladimir B. Ritov, Andriy Lysytsya, Andrew A. Amoscato, Patrick M. Kochanek, Ronald Hamilton, Steven T. DeKosky, Joel S. Greenberger, Hulya Bayir, and Valerian E. Kagan // Methods in Molecular Biology. – 2010. – Vol. 610. – Part 4. – P. 353-374.

17. Лисиця А.В. Вплив полігексаметиленгуанідину гідрохлориду на плазматичну мембрану фібробластів курячих ембріонів та на штучну бішарову ліпідну мембрану / А.В. Лисиця, П.Ю. Кривошия, О.Я. Шатурський // Біотехнологія. – 2010. - Т. 3, № 2. - С. 56-61.

18. Лисиця А.В. Стимулювання проростання насіння полімерними похідними гуанідину / А.В. Лисиця // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2010. - № 3 (19). Електронне видання http:// www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2010-3/10lavpdg.pdf.

19. Лисиця А.В. Перспективи використання у тваринництві флокулянтних властивостей біоцидів на основі полімерних похідних гуанідину / А.В. Лисиця, М.С. Мандигра // Біологія тварин. – 2010. – Т. 12, № 1. – С. 334-340.

20. Масс-спектрометрические исследования нового антигельминтного препарата гельмисан / Мандыгра Н.С., Лисица А.В., Березовский А.В., Галат М.В. // Современные проблемы диагностики, лечения и профилактики инфекционных болезней животных и птиц: Сб. научных трудов ведущих ученых России и Зарубежья. Вып. 3. - Екатеринбург: Уральское издат., 2010. – С. 174-177.

21. Лисиця А.В. Механізми бактерицидної дії полігексаметиленгуанідину / А.В. Лисиця // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. - № 3 (25). Електронне видання: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_3/11lav.pdf.

22. Лисиця А.В. Біоцидна дія похідних гуанідину на мікобактерії туберкульозу / А.В. Лисиця, Г.М. Дяченко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2011. - № 9. – С. 57-61.

23. Лисиця А.В. Адаптація мікроорганізмів до катіонних біоцидів // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2011. - № 3 (48). – С. 119-122.

24. Лисица А.В. Исследование олигомерного состава полигексаметиленгуанидина / А.В. Лисица, А.В. Ребриев // IV Съезд биофизиков России. Симпозиум IV «Новые тенденции и методы в биофизике». Материалы докладов. - Нижний Новгород, 2012. - С. 55.

25. Лисиця А.В. Генетичне підґрунтя когнітивних процесів // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології» – Острог: Вид. НУ «Острозька академія», 2012. – Вип. 20. – С. 166-173.

26. Лисиця А. В. Дія дезінфектантів з полігексаметиленгуанідином на культури клітин евкаріот / Лисиця А. В., Кривошия П.Ю. // Вісник Житомирського нац. агроекологічного ун-ту. – 2012. – № 1. – т. 3. – ч. 1. – С. 267-271.

27. Лисиця А.В. Цитотоксична дія полігексаметиленгуанідину // Тези доп. VІ Міжнар. наук. конф. «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології», Україна, Київ, 9-11 жовтня 2012 р. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – С. 136.

28. Лисиця А.В. Мас-спектрометричні дослідження олігомерного складу полігексаметиленгуанідину / Лисиця А.В., Ребрієв А.В., Поліщук В.В. // Біотехнологія. – 2012. – Т. 5. – № 5. – С. 109-113. (Google Scholar) http://nbuv.gov.ua/UJRN/biot_2012_5_5_14

29. Лисиця А.В. Вірусопротекторна дія полігексаметиленгуанідину на клітини евкаріот / А.В. Лисиця, П.Ю. Кривошия, Л.Б. Кот // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2012. - № 7 (36). Електронне видання: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2012_7/12lav.pdf.

30. Лисиця А.В. Стимуляція проліферативної активності клітин солями ПГМГ / А.В. Лисиця, П.Ю. Кривошия // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2012. - № 4 (53). – С. 21-26.

31. Комплексна дія полімерних похідних гуанідину на клітинні культури / А.В. Лисиця, П.Ю. Кривошия, М.С. Мандигра, І.В. Степаняк, Л.Б. Кот, C.В. Жигалюк, І.Л. Андрущук, І.М. Дмитрієв // Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень. – 2013. – Вип. 22. – С. 328-337. (Google Scholar) http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbtb_2013_22_58

32. Лисиця А.В. Діагностика обдарованості в галузі природничих наук / А.В. Лисиця, Т.Г. Горчак // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид. НУ «Острозька академія», 2013. – Вип. 22. – С. 101-105.

33. Исследование свойств дезинфицирующих композиций содержащих полигексаметиленгуанидин / А.В. Лисица, Ю.Н. Мандыгра, О.А. Романишина, О.П. Бойко, Н.С. Мандыгра // Естественные и технические науки. – 2013. – № 4. – С. 66-68. (наукометрична база РИНЦ), http://elibrary.ru/item.asp?id=20283072

34. Лисиця А.В. Фармацевтична сумісність інгредієнтів в новому дезінфектанті «епідез-бар’єр» // Біоресурси і природокористування. – 2013. – Т. 5. – № 3-4. – С. 22-27. (наукометрична база РИНЦ, Google Scholar). http://nbuv.gov.ua/UJRN/bpc_2013_5_3-4_6

35. Лисиця А.В. Взаємодія солей полігексаметиленгуанідину з ліпідними компонентами мембран / А.В. Лисиця, А.В. Ребрієв // Біофізичний вісник. – 2013 – Вип. 1 (29). – С. 19-29. http://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/2325

36. Lysytsya A. The polyhexamethyleneguanidine stimulation of seeds growing and cell proliferation / Lysytsya A., Lyco S., Portuhaj O. // Journal of Materials Science and Engineering B. - 2013. – Vol. 3. - № 10. – Р. 653-660. (Databases Chinese Database of CEPS, Airiti Inc. & OCLC; Cambridge Scientific Abstracts; Ulrich's Periodicals Directory; Chinese Scientific Journals Database et al.), http://www.davidpublishing.org/show.html?15920

37. Лисиця А.В. Динаміка стереохімічних змін молекули полігексаметиленгуанідину в залежності від рН / Лисиця А.В., Мащенко В.А., Андрущук І.Л. // Науковий вісник Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Л. Українки. – 2013. - № 14. – С. 46-52.

38. Лисиця А.В. Мас-спектрометричні дослідження взаємодії полігексаметиленгуанідину з ліпідами / А.В. Лисиця, А.В. Ребрієв // Український біохімічний журнал. – 2014. – т. 86. - № 1. – С. 56-67. (Database SCOPUS). doi: http://dx.doi.org/10.15407/ubj86.01.056

39. Lysytsya A. The antiviral action of polyhexamethyleneguanidine derivatives / Lysytsya A., Mandygra M. // Journal of Life Sciences. – 2014. – Vol. 8. - № 1. – P. 22-26. (Databases Google Scholar, EBSCO, Massachusetts, USA; Chinese Database of CEPS, American Federal Computer Library center et al.), http://www.davidpublishing.org/show.html?16401

40. Mandygra M.S. Some Aspects of the polyhexamethyleneguanidine salts effect on cell cultures / M.S. Mandygra, A.V. Lysytsya // Agricultural science and practice. – 2014. – Vol. 1. - № 1. – Р. 62-67. https://doi.org/10.15407/agrisp1.01.062

41. Лисиця А. Біофізичні аспекти дії на нейрони полімерних похідних гуанідину // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VІІ Міжнар. наук. конф., Київ, 7-9 жовтня 2014 р. – К.: Логос, 2014. - С. 97.

42. Лисица А.В. Определение дезинфицирующих качеств полигексаметилгуанидина и его композиций с другими биоцидами / А.В. Лисица, Ю.Н. Мандыгра, О.А. Романишина, Н.С. Мандыгра, О.П. Бойко // Ветеринария, зоотехния и биотехнология. – 2014. – № 9. – С. 18–22. (міжн. база РИНЦ),http://www.sciencelib.info/vzb_issues_2014_9.html

43. Лисица А.В. Некоторые особенности действия солей полигексаметиленгуанидина на культуры клеток / Лисица А.В., Гулюкин М.И., Кулешов К.В., Степанова Т.В. // Ветеринария и кормление. – 2014. – № 2. – С. 23–25. (міжн. бази РИНЦ і Agris), http://vetkorm.ru/data/uploads/archive/2014/2-2014/2-14-vivod-.pdf

44. Лисиця А.В. Деякі особливості впливу ПГМГ на біологічні системи різного рівня / Лисиця А.В. // V-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю, 23-26 вересня, 2015. Зб. наук. праць. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – С. 15.

45. Лисиця А.В. Визначення коефіцієнтів переходу полігексаметиленгуанідину в рослини / Лисиця А.В. // Зб. наук. праць Другої Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнародною участю «Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища» (Рівне, 21-23 жовтня 2015 р.), РДГУ; за ред. проф. Д.В. Лико [та ін.]. – Рівне: РДГУ, 2015. – С. 111–112.

46. Перспективы использования в пчеловодстве дезинфектантов на основе полигексаметиленгуанидина / А.В. Лисица, Ю.Н. Мандыгра, С.В. Жигалюк // Инновационные технологии в пчеловодстве и проблемы сохранения генофонда медоносных пчел: материалы Всероссийской научно-практической заочной конференции с международным участием, посвященная памяти Почетного академика Академии наук Республики Башкортостан Джигандара Тагировича Шакирова (22 апреля 2015 г.); под ред. проф. Мударисова Р.М. [и др.]. – Уфа: Башкирский ГАУ, 2015. – С. 133–136.

47. Лисиця А.В. Визначення фармацевтичної сумісності ПГМГ з біологічно активними речовинами методом мас-спектрометрії / Лисиця А.В. // Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень. – 2015. – № 7. – С. 184–190. http://www.vetbiotech.kiev.ua/volumes/JRN27/25.pdf

48. Методичні рекомендації щодо використання в агровиробництві цеолітових туфів та засобів на їх основі / Мандигра М.С., Лисиця А.В., Романюк В.Л. – К.: Аграрна наука, 2015. – 40 с.

49. Диференційна чутливість мікроорганізмів до полігексаметиленгуанідину / А.В. Лисиця, Ю.М. Мандигра, О.П. Бойко, О.О. Романішина, М.С. Мандигра // Мікробіологічний журнал. – 2015. – Т. 77. – № 5. – С. 11–19. (Database SCOPUS), http://www.imv.kiev.ua/images/doc/MBJ/2015/UMJ_05_2015.pdf

50. Лисица А.В. Перспективы применения полимерных производных гуанидина в ветеринарной медицине / Лисица А.В. // «Инновационные подходы и технологии для повышения эффективности производств в условиях глобальной конкуренции» межд. научно-практ. конф., посв. памяти проф. Тулеуова Е.Т. (Республика Казахстан, 01 марта 2016 г.) – Семей: Гос. университет им. Шакарима, 2016. – Т. II. – С. 686-688.

51. Можливості використання інсекто-акарицидів для санації тваринницьких приміщень у присутності поголів’я / Жигалюк С.В., Сачук Р.М., Лисиця А.В., Жигалюк М.В. // Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень. – 2016. - № 28. – С. 68-78.

52. Знезараження ґрунту підгодівельних майданчиків для диких копитних тварин препаратами ПГМГ / Пепко В.О., Жигалюк С.В., Лисиця А.В. // Матеріали наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми ветеринарної біотехнології та інфекційної патології тварин» (16 червня 2016 р.). – Київ: ЦП «Компринт», 2016. – С. 65–68.

53. Лисиця А.В. Застосування полімерних похідних гуанідину для обробки насіннєвого матеріалу / Лисиця А.В., Велесик Т.А. // Матеріали 4-го міжн. конгресу «Захист навколишнього середовища, енергоощадність, збалансоване природокористування» (21-23 вересня 2016). – Львів: ТзОВ «ЗУК центр», 2016. – С. 210.

54. Екологічні аспекти застосування біоцидів на основі полігексаметиленгуанідину в агропромисловому виробництві. Методичні рекомендації / Лисиця А.В. – Рівне: РДГУ, 2017. – 32 с.

55. Lysytsya, A. V. (2017). Research on the impact of polyhexamethyleneguanidine on the plant component of biocenoses. Biosystems Diversity, 25(2), 89–95. doi:10.15421/011713 (Визначення впливу полігексаметиленгуанідину на рослинну складову біоценозів / А.В. Лисиця) (Database WoS)

56. Перспективні напрями застосування похідних гуанідину у ветеринарній медицині, біотехнології та агровиробництві // Лисиця А.В., Висоцький А.О., Мандигра Ю.М. // Ветеринарна біотехнологія. Бюллетень. – 2017. - № 30. – С. 133-145.

57. The role of Pseudomonas bacteria in the Kaniv reservoir ecosystem (Ukraine) / N. Matvienko, A. Didenko, V. Shepelevich, A. Lysytsya // 6th Aquatic biodiversity international conference – 2017 – University of Sibiu. Romania. P. 32. (Тези міжнародної конференції, Румунія).

58. Influence of polymeric derivatives of guanidine on hydrobionts / A. Lysytsya, N. Matvienko, M. Kozii, A. Aishpur // Biologija (Литва), 2017. – Vol. 63. - № 3. – Р. 270-282. DOI: https://doi.org/10.6001/biologija.v63i3.3582 (Database WoS)

59. Горчак Т.Г., Лисиця А.В. Використання в екологічній освіті студентів матеріалів про місцеві мінеральні ресурси на прикладі цеолітових туфів // Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін: Збірник науково-методичних праць: Рівненський державний гуманітарний університет. Вип. 20. – Рівне: Волинські обереги, 2017. – С. 106-116.

60. Патент на корисну модель  № 121864  Засіб дезінфікуючий і антисептичний  «Епідез-спрей», МПК (2017.01) А61К 31/10, А61Р 31/02 (2006.01) / Мандигра Ю.М., Велесик Т.А., Нечипорук Б.Д., Лико С.М., Лисиця А.В. // заявник і власник патенту Дослідна станція епізоотології ІВМ НААН. - заявл. 23.02.2017 заявка № u 2017 01709; опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24.

61. Growth of Zinc Compound Nanocrystals from Different Electrolytes / N.B. Danilevskaya, A.V. Lysytsya, M.V. Moroz, B.D. Nechyporuk, N.Yu. Novoselets’kyi, B.P. Rudyk // Technical Physics, 2018, Vol. 63, № 3, pp. 411–415. (Database SCOPUS). DOI: 10.1134/S1063784218030076

62. Лисиця А.В. Біоіндикація і біотестування забруднених територій. Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни. Рівне: Дока-центр, 2018. – 94 с.

63. Лисиця А.В. Біоіндикація і біотестування забруднених територій. Методичні рекомендації до практичних робіт. Рівне: Дока-центр, 2018. – 77 с.

64. Lebed O. O., Klymenko M. O., Lysytsya A. V., Myslinchuk V. O. Effect of Radon on oncological morbidity of the population: comparative analysis of some regions of Ukraine and France // Ukrainian Journal of Ecology, 2018. – Т. 8. - № 1. – С. 585-595. DOI: 10.15421/2017_253 (Database WoS) ISSN: 2520-2138

65. Полімерні похідні гуанідину, їх властивості та вплив на біологічні об’єкти: монографія / А.В. Лисиця, Ю.М. Мандигра, О.П. Бойко. – Херсон: Олді-Плюс, 2018. – 324 с.

66. Дезінфекція і довкілля / Мандигра М. С., Лисиця А. В., Воловик Г. П., Мандигра Ю. М., Бойко О. П. // Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень. – 2018. – Вип. 32. - № 2. – С. 355-364. http://vetbiotech.kiev.ua/ru/arhiv/48-nom-32

67. Lebed O.O., Myslinchuk V.O., Trusheva S.S., Mandyhra Y.M., Lysytsya A.V. (2018). Radon in the spring water of the Zdolbuniv Region, Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 8(3), 82–89. (Database WoS). https://www.ujecology.com/articles/radon-in-the-spring-water-of-the-zdolbuniv-region-ukraine.pdf

68. Теоретичний аналіз проблем та перспектив розвитку геліоенергетики в Україні та на Рівненщині / Заблоцька В., Лисиця А.В. // Зб. наук. праць ІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції «Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку» (Рівне, 18-20 жовтня 2018 р.). – Рівне: вид. О. Зень, 2018. – С. 187-190.

69. Препарати групи полімерних похідних гуанідину в загальній системі біологічної безпеки / Лисиця А.В. // Зб. наук. праць ІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції «Регіональні геоекологічні проблеми в умовах сталого розвитку» (Рівне, 18-20 жовтня 2018 р.). – Рівне: вид. О. Зень, 2018. – С. 257-261.

70. Зв'язок концентрації радіоактивного газу радону в житлових приміщеннях з ризиком виникнення онкологічних захворювань дихальних шляхів / О. О. Лебедь, В. О. Мислінчук, А. В. Лисиця // Зб. матеріалів тез Науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку» (м. Острог, 29 листопада 2018 р.). Острог: Видавництво НУ «Острозька академія, 2018. – С. 38-39.

71. The use of biological method for treating iron containing underground waters / Oleksandr Kvartenko, Larysa Sabliy, Nataliya Kovalchuk, Andriy Lysytsya // Journal of Water and Land Development, 2018. - № 39. – P. 77-82. (Database SCOPUS). doi: 10.2478/jwld-2018-0061.
E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Back to top