Зміст

Біографія

Лико Сергій Михайлович народився 22.07.1975 року в м. Рівне. У 1992 р. закінчив ЗОШ №15 м. Рівне.
Посади

трум-трум
Наукові інтереси

трум-

трум
Реалізовані проекти

трум-ттрум
Підготовка наукових кадрів

трум-

трум-трум
Список основних наукових та навчально-методичних праць

1. Lyko D. V. Целюлозолітична активність дерново-підзолистого ґрунту різних біотопів / Д.В.Лико, С.М.Лико, О.І.Портухай, О.В.Безверха // Агроекологічний журнал, 2017. - №4. - С. 53-57. (Copernicus).

2. Lyko D. V., Lyko S. M., Portukhay O. I., Savchuk R. I., & Krupko H. D. (2018). The agrochemical state of sod-podzolic soils of Western Polissya in the conditions of anthropogenesis. Agrology, 1(3), 247‒253 (Copernicus).

3. Лико Д.В. Геоекологічна оцінка міграції речовин у межах водозборів методом ґрунтових мікрокатен (на прикладі басейну річки Случ) / [Лико Д.В., Мартинюк В.О., Лико С.М. та ін.] // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Екологія. – Харків, 2015. – Вип. 13. – С. 26–38.

4. Математичне моделювання та прогнозування обсягів накопичення твердих комунальних відходів міста / [Подчашинський Ю.О., Коцюба І.Г., Лико С.М. та ін.] // Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки». Науково-технічний збірник. - Випуск 3(39). - Київ, 2017. – С. 109 – 116.

5. Коцюба І.Г. Екологічна логістика накопичення твердих побутових відходів міста Житомира / Коцюба І.Г., Лико С.М., В.В. Лук’янова // Науково-технічний збірник “Вісник Національного транспортного університету”. – Київ, 2017 року. – Вип. №1 (37)/2017 – С. 176-182.

6. Коцюба І.Г. Річні та сезонні зміни морфологічного складу твердих побутових відходів міста Житомира / Коцюба І.Г., Лико С.М. // Науково-практичний журнал «Екологічні науки». – Київ, 2017. – Вип. №2. – С. 48-54.

7. Лико Д.В. Целюлозолітична активність дерново-підзолистого ґрунту різних біотопів / Д.В.Лико, С.М.Лико, О.І.Портухай, О.В.Безверха // Агроекологічний журнал, 2017. - №4. - С. 53-57. (Copernicus).

8. Лико С.М. Вплив агрофізичного стану гідроморфних ґрунтів Полісся на міграцію радіонуклідів: Монографія / С.М. Лико, О.І. Портухай - Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 220 с. 

9. Екологія: навчальний посібник (2-ге видання) / [Лико Д.В., Лико С.М., Портухай О.І. та ін.]. - Херсон: ОЛДІ ПЛЮС, 2015. – 304 с. 

10. Прищепа А.М. Системний аналіз якості навколишнього середовища: підручник / Прищепа А.М., Лико С.М., Портухай О.І. - Київ: Кондор-Видавництво, 2016. – 496 с. 

11. Лико С.М. Гідроекологія: навчальний посібник / Лико С.М., Суходольська І.Л. - Київ: Кондор-Видавництво, 2017. – 276с. 

12. Войтович О.П. Основи промислового і сільськогосподарського виробництва. Практикум / Войтович О.П., Лико С.М. - Рівне: РВВ РДГУ, 2017. – 178 с.
E-mail

тр

 

Back to top