Зміст

Біографія

Народився 29.07.1965 р. – с. Гоноратка Радивилівського району Рівненської області.
    Освіта:
Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки, природничо-географічний факультет (1991); напрям підготовки – 0401 природничі науки, спеціальність – 01.18.00 «Географія і біологія», кваліфікація – вчитель географії і біології середньої школи. Відповідність сучасному шифру спеціальності – 01 Освіта 014 Середня освіта (Географія і біологія).
Львівський державний університет імені Івана Франка, географічний факультет, аспірантура при кафедрі фізичної географії (1998).
Науковий ступінь: кандидат географічних наук (2010), спеціальність: 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів.
Тема дисертації “Ландшафтознавчо-лімнологічний аналіз Волинського Полісся в межах Рівненської області”.
Вчене звання: доцент кафедри екології та збалансованого природокористування (2014).

Участь у наукових товариствах та громадська робота:
Член науково-технічної ради Рівненського природного заповідника, член Українського географічного товариства (УГТ), а також член президії Рівненського відділення УГТ. Бере участь у роботі Рівненської Малої академії наук учнівської молоді. Має призерів І, ІІ та ІІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт слухачів МАНу.
   

Підвищення кваліфікації (стажування):

-  Львівський національний університет імені Івана Франка (2010);
-  Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (2013);
-  Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (2014);
 Брестський державний університет імені О.С. Пушкіна (2015).
 
Посади

Вчитель географії загальноосвітньої школи №2 м. Рівне (1991-1994);
Вчитель географії гуманітарної гімназії м. Рівне (1995);
Викладач, старший викладач кафедри міжнародних відносин та країнознавства Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету (1998-2008);
Викладач та старший викладач кафедри екології Рівненського державного гуманітарного університету (2008-2012);
Доцент кафедри екології та збалансованого природокористування Рівненського державного гуманітарного університету (2012-2015);
Доцент кафедри екології, географії та туризму Рівненського державного гуманітарного університету (2015-2018);
Професор кафедри екології та збалансованого природокористування Рівненського державного гуманітарного університету (з 2018).

 
Наукові інтереси

Теорія і практика дослідження озерно-басейнових систем (ОБС) України; конструктивна географія та геоекологія; конструктивно-географічна лімнологія; географічне моделювання ОБС; ландшафтознавство та ландшафтна екологія; ландшафтна лімнологія та ГІС-картографування природно-аквальних комплексів; рекреаційна лімнологія і туризм; ландшафтно-географічний кадастр озер; ландшафтно-географічний моніторинг ОБС Українського Полісся; історія природничо-географічних досліджень Українського Полісся; географічне та екологічне краєзнавство. Здійснює регіональні конструктивно-географічні дослідження ОБС України, розробляє екологічні паспорти озерних водойм для потреб багатоцільового кадастру та збалансованого природокористування. Має багаторічний досвід польових ландшафтно-географічних експедиційних та напівстаціонарних й стаціонарних досліджень ОБС Українського Полісся.
Реалізовані проекти

Призер конкурсу “Трансформація гуманітарної освіти в Україні” за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” за рукопис навчального посібника “Український словник-довідник з екології” (Грант за І місце, 1994 р.);
Диплом Першого ступеня Переможця Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок з дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти (наукові відділення історії та наук про Землю) (№ 88, 2012 р.);
Розробник та співавтор стратегії та плану соціально-економічного розвитку на 2017-2022 рр. Козинської об’єднаної територіальної громади (Рівненська область);
Здійснив гідрографічну оцінку поверхневих вод Волинського Полісся (2019) у рамках кафедральної теми «Еколого-географічний моніторинг геосистем Українського Полісся в умовах природно-антропогенних трансформацій» (ДР № 0119U000510).
Підготовка наукових кадрів

Науковий керівник аспіранта 2-го року навчання Андрійчука С.В. зі спеціальності 101 – екологія на здобуття наукового ступеня доктора філософії.
Список основних наукових та навчально-методичних праць

Автор та співавтор близько 250 наукових праць, у тому числі дві з грифом Міністерства освіти і науки України.
Пошуковий профіль науковця на порталі Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського ID: 0038798 – адреса: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0038798
Google scholar – адреса: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=LT5EpWkAAAAJ
ORCID: 0000-0002-8654-3510
                                                  Основні наукові праці за 2014-2018 рр.:

Монографії

Martyniuk V. Constructive and Geographical Assessment of Lake Sapropel Resources of Ukrainian Polissia / V. Martyniuk // Natural resources of border areas under a changing climate. Monography. Edited by prof. Zb. Osadovsky and prof. M. Nosko. – Slupsk–Chernihiv: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2017. – PP. 151–162.

Навчальні та навчально-методичні посібники

1. Учнівські науково-дослідницькі роботи з географії: методологія та методика [Навч.-метод. посібник] / В. О. Мартинюк, А.С. Романів, О.Я. Романів, В.П. Селецький, О.В. Яроменко; за ред. О.Я. Романів. – Рівне, 2014. – 228 с.
2. Лико Д. В. Геологія, геоморфологія, метеорологія, гідрологія, ландшафтна екологія: поняття, терміни, категорії. Навчальний посібник / Д. В. Лико, В. О. Мартинюк. – Рівне: РДГУ, 2015. – 72 с.
3. Методологічні основи географічних наукових досліджень учнів Малої академії наук України: навч.-метод. посіб. / [А. Романів, О. Романів, О. Яроменко, В. Мартинюк, В. Селецький; відп. за вип. О. Лісовий, С. Лихота]. – Київ, 2016. – 72 с.

Статті у наукових виданнях, рекомендованих АК МОН України

1.Мартинюк В. Ландшафтно-басейнова модель кадастру заповідних та рекреаційних озерних систем / В. Мартинюк // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. географ. – Львів, 2014. – Вип. 45. – С. 71–83.
2.Мартынюк В. А. К проблеме кадастра ландшафтных озерно-бассейновых систем природоохранного типа Украинского Полесья / В. А. Мартынюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук.праць / за заг. ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – № 11. – С. 89–95.
3.Лико Д. В. Геоекологічна оцінка міграції речовин у межах водозборів методом ґрунтових мікрокатен (на прикладі басейну річки Случ) / Д. В. Лико, В. О. Мартинюк, С. М. Лико, Н. О. Осницька, К. В. Лисюк // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Екологія. – 2015. – Вип. 13. – С. 26–38.
4.Мартынюк В. А. Конструктивно-географические подходы к моделированию состояния водоемов рыбохозяйственного использования в Западном Полесье Украины / В.А. Мартынюк // Наук. записки Вінницького держ. пед-го ун-ту імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – 2016. – Вип. 28. – № 3-4. – Вінниця, 2016. – С. 134–145.
5.Мартинюк В. О. Ландшафтометрична оцінка геокомплексів фізико-географічного району (на прикладі Волинського Полісся) / В. О. Мартинюк // Наук. записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Географія. – Тернопіль, 2016. – № 2 (41). – С. 65–72.
6.Мартинюк В. О. Ландшафтно-геохімічна модель озера Сосно (Рамсарська транскордонна територія міжнародного значення «Прип’ять-Стохід-Простир») / В. О. Мартинюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. праць / за заг. ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – Т. 1. – № 14. – С. 135–144.
7.Мартинюк В. Оцінка геоекологічного стану озера Велике (Волинське Полісся) / В. Мартинюк, І. Зубкович, С. Андрійчук // Наук. вісник Східноєвропейського національного ун-ту імені Лесі Українки. Серія: Географічні науки. – 2018. – № 10 (383). – С. 38–45.

Статті, що включені до міжнародних наукометричних баз та у закордонних виданнях

1.Мартынюк В. А. Конструктивно-географическая модель антропогенно-модифицированной озёрно-бассейновой системы озера Карасин (Волынское Полесье, Украина) / В. А. Мартынюк // Вестн. Брестского ун-та. Серия 5. Химия. Биология. Науки о Земле. – Брест, 2014. – № 2. – С. 110–122. (ВАК Республіки Білорусь)
2.Martynyuk V. Constructive geographical model of the lake-basin specialized recreational system (on the example of the lake Ostrivske, Ukrainian Polesia) / V. Martynyuk // Journal of Wetlands Biodiversity. – 2015. – Volume 5. – PР. 115–126. (Master Journal List – Thomson Reuters)
3.Kovalchuk I. P. Methodology and experience of landscape-limnological research into lake-basin systems of Ukraine / I. P. Kovalchuk, V. A. Martyniuk // Geography and Natural Resources. – 2015. – Vol. 36. – Issue 3. – PP. 305–312. DOI: https://doi.org/10.1134/S1875372815030117 (на платформі Springer, Database: SCOPUS)
4.Мартинюк В. О. Конструктивно-географічна оцінка стану озерно-басейнової системи природоохоронного типу / В. О. Мартинюк // Наук. вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. – Херсон, 2016. – Вип. 5. – С. 86–94. (Index Copernicus International)
5.Мартынюк В. А. Конструктивно-ландшафтное моделирование озерных геосистем природоохранного типа бассейна реки Сейм / В.А. Мартынюк // Прыроднае асяроддзе Палесся: асаблівасці і перспектывы развіцця : зб. навук. прац. / Нац. акад. навук Беларусі, Палес. аграр.-экал. ін-т ; рэдкал.: М.В. Міхальчук (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларуская навука, 2016. – Вып. 9. – С. 15–20.
6.Мартинюк В. О. Оцінка ландшафтної структури локальних територій Волинського Полісся для потреб збалансованого природокористування / В. О. Мартинюк // Наук. вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. – 2017. – Вип. 6. – С. 152–159. (Index Copernicus International)
7.Мартинюк В. О. Еколого-ландшафтні особливості сучасного стану басейнової системи озера Чорне (гідрологічний заказник «Дібрівський») / В. О. Мартинюк // Наук. записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Географія. – 2017. – № 1 (42). – С. 150–158. (Journal Factor)
8.Мартинюк В. О. Еколого-ландшафтні особливості стану басейнової системи озера Вежицьке (Волинське Полісся) / В. О. Мартинюк // Наук. вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. – 2017. – Вип. 7. – С. 151–158. (Index Copernicus International)
9.Мартинюк В. О. Ландшафтно-географічна модель екологічного паспорта басейнової системи озера Озерце (Волинське Полісся) / В. О. Мартинюк, І. В. Зубкович // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – 2017. – № 3-4. – С. 29–39. (Index Copernicus International)
10.Мартинюк В. О. Ландшафтно-географічна модель басейнової системи озера Кримне для формування кадастрового паспорта / В.О. Мартинюк, І.В. Зубкович // Наук. вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. – 2018. – Вип. 8. – С. 184–190. (Index Copernicus International)
11.Мартинюк В. О. Оцінка геоекологічого стану природно-антропогенної озерно-басейнової системи / В. О. Мартинюк // Наук. записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Географія. – 2018. – № 1 (44). – С. 137–146. (Journal Factor)
12.Мартинюк В. О. Ландшафтно-географічне моделювання термічної стратифікації природно-аквального комплексу озера Світле (Волинське Полісся) / В. О. Мартинюк, І. В. Зубкович, С. В. Андрійчук // Наук. вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. – 2018. – Вип. 9. – С. 131–139. (Index Copernicus International)
13.Мартинюк В. О. Ландшафтно-географічна оцінка ресурсного потенціалу сапропелю озера Любитівське (Волинське Полісся) / В. О. Мартинюк, І. В. Зубкович, С. В. Андрійчук // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – 2018. – Вип. 30. – С. 91–103. DOI: https://doi.org/10.26565/1992-4224-2018-30-07 (Index Copernicus International)
14.Мартынюк В. А. Модель геоэкологического состояния озерно-бассейновой системы / В. А. Мартынюк // Вестн. Брестского ун-та. Серия 5. Химия. Биология. Науки о Земле. – 2018. – № 2. – С. 108–116. (ВАК Республіки Білорусь)

Статті в закордонних виданнях (наукові збірники, матеріали конференцій, семінарів)

1.Ковальчук И. П. Ландшафтно-географические исследования малых водохранилищ урбанизированных территорий для рекреационных целей / И.П. Ковальчук, В.А. Мартынюк // Комплексные исследования водохранилищ: межвузовский сборник научных трудов, посвященный 90-летию со дня рождения Юрия Михайловича Матарзина (под ред. А. Б. Китаева и В. Г. Калинина); Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2014. – С. 53–61.
2.Ковальчук И. П. Историко-географические аспекты содержания геоэкологического атласа озёрно-бассейновой системы / И.П. Ковальчук, А.И. Ковальчук, В.А. Мартынюк // Историческая география России: ретроспектива и современность комплексных региональных исследований (100-летие завершения издания томов серии “Россия. Полное географическое описание нашего Отечества”): материалы V междунар. конф. по исторической географии (Санкт-Петербург, 18-21 мая 2015 г.). Ч. I. – СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2015. – С. 87–90.
3.Залесский И. И. Палеогеография голоцена Полесской низменности / И.И. Залесский, И.П. Ковальчук, В.А. Мартынюк // Историческая география России: ретроспектива и современность комплексных региональных исследований (100-летие завершения издания томов серии “Россия. Полное географическое описание нашего Отечества”): материалы V междунар. конф. по исторической географии (Санкт-Петербург, 18-21 мая 2015 г.). Ч. I. – СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2015. – С. 295–299.
4.Мартинюк В. О. Регіональні особливості ландшафтно-географічного кадастру озерних ресурсів Волинського Полісся (Україна) / В.О. Мартинюк // Природные ресурсы Полесья: оценка, использование, охрана: материалы Международной науч.-практ. конференции, (Пинск, 8–11 июня 2015 г.: в 2-х ч.) / Институт природопользования НАН Беларуси, Полесский государственный университет [и др.]; редкол.: В.С. Хомич (отв. ред.) [и др.] – Пинск: УО «Полесский государственный университет» 2015. – Ч. 2. – С. 3–6.
5.Мартынюк В. А. Озерно-бассейновые системы Украинского Полесья как природные ядра экологической сети / В.А. Мартынюк, Р.О. Журавчак // Перспективы сохранения и рационального использования природных комплексов особо охраняемых природных территорий: мат-лы Междунар. научн.-практ. конф., посвящ. 90-летию Березинского заповедника и 20-летию присвоения ему Европейского Диплома для охраняемых территорий, 26-29 авг. 2015 г., д. Домжерицы, Республика Беларусь / Управление делами Президента Республики Беларусь [и др.]; редкол.: В. С. Ивкович (отв. ред.) [и др.]. – Минск: Белорусский Дом печати, 2015. – С. 116–118.
6.Ковальчук И. П. Основные направления и перспективы региональных географо-лимнологических исследований озер Украинского Полесья / И.П. Ковальчук, Д.В. Лыко, В.А. Мартынюк // Актуальные проблемы наук о Земле. Геологические и географические исследования трансграничных регионов: сб. материалов Междунар. науч.-практ. семинара, Брест, 21-25 сент. 2015 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина; редкол.: А. К. Карабанов (гл. ред.), М. А. Богдасаров, В. С. Хомич. – Брест : БрГУ, 2015. – С. 12–15.
7.Ковальчук И. П. Геоинформационно-картографическое моделирование состояния озерно-бассейновых систем Украинского Полесья / И.П. Ковальчук, В.А. Мартынюк // Атласное картографирование: традиции и инновации / Материалы Х научной конференции по тематической картографии (Иркутск, 22-24 октября 2015 г.). – Иркутск: Изд-во Инст-та географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2015. – С. 164–166.
8.Мартынюк В. А. Конструктивно-географическое моделирования озерно-бассейновых систем рыбохозяйственного природопользования (на примере Украинского Полесья) / В.А. Мартынюк // Геоэкологические проблемы современности: докл. VII Междунар. науч. конф. (Владимир, 9-10 окт. 2015 г.) / Рус. географ. о-во; Владимирский гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых; Департамент образования Владим. обл. [и др.]. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2015. – С. 70–75.
9.Мартынюк В. А. Особенности термической стратификации природных аквальных комплексов озер Украинского Полесья / В.А. Мартынюк // Академику Л.С. Бергу – 140 лет: Сборник научных статей = Academician Leo Berg – 140: Collection of Scientific Articles / Междунар. ассоц. хранителей реки “Eco-TIRAS”, Образоват. фонд им. Л.С. Берга, Бендер. Историко-краеведческий музей; подгот.: Илья Тромбицкий; ред. совет: И.К. Тодераш [и др.]. – Бендеры: Eco-TIRAS, 2016 (Tipogr. “Elan Poligraf”). – С. 422–425.
10.Мартынюк В. А. Конструктивно-географические основы разработки паспорта озерного водоема рыбохозяйственной специализации / В.А. Мартынюк // Основы рационального природопользования: Мат-лы V международн. научн-практ. конф. / Под общ. ред. В.В. Афонина. – Саратов: ООО Изд-й центр «Наука», 2016. – С. 236–242. // Электронный ресурс: /files/pages/19242/14610577800.pdf
11.Мартынюк В. А. Комплексные подходы в географическом моделировании водоемов рыбохозяйственного природопользования Западного Полесья Украины / В.А. Мартынюк, А.Б. Грицик // Материалы II Всероссийской молодежной конференции “Рыбохозяйственные исследования на внутренних водоемах” (Санкт-Петербург, 19-21 апреля 2016 г.); ред. кол. А.А. Лукин (гл. редактор) и др. / ФГБНУ «Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства им. Л.С. Берга» (ФГБНУ «ГосНИОРХ»). – Санкт-Петербург, 2016. – С. 230–235. // Электронный ресурс: mail.niorh.ru/download.pub/Conference/ Young_scientists_2016.pdf
12.Мартынюк В. А. Конструктивно-географический подход к оценке паводковых рисков озерно-бассейновых систем Полесья / В.А. Мартынюк // Экология и защита окружающей среды: сб. докладов III Междун. научн.-практ. конф. (Минск,19 мая 2016 года) / Под общ. ред. И.А. Новикова. – Минск: Изд-во Белорусского гос. ун-та, 2016. – С. 220–225.
13.Ковальчук И. Геоэкологические проблемы озерных систем Украинского Полесья / И. Ковальчук, Д. Лыко, В. Мартынюк // “WaterLand-2016”: 1 st International Scientific Conference, Kaunas, Akademija, Lithuania, 06-12 June, 2016: book of abstracts. ISSN 2424-5739. Р. 44–47. http://conferencewaterland.weebly.com/book-of-abstracts.html
14.Мартынюк В. А. Морфометрическая классификация озерных водоемов Волынского Полесья (Украина) / В.А. Мартынюк // Проблемы рационального использования природных ресурсов и устойчивое развитие Полесья: сб. докл. Междунар. науч. конф. (Минск, 14–17 сент. 2016 г.). В 2 т. Т. 1 / Нац. акад. наук Беларуси [и др.] ; редкол.: В. Г. Гусаков (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Беларуская навука, 2016. – С. 394–398.
15.Martyniuk V. O. Regional constructive geographical modeling of lake-basin systems of Ukraine / V.O. Martyniuk, S.V. Andriichuk, I.V. Zubkovych // The development of nature sciences: problems and solutions: Conference Proceedings, April 27-28, 2018. Brno: Baltija Publishing, p. 218-222.
15.Мартинюк В. О. Регіональне ландшафтно-гідрографічне ГІС-моделювання поверхневих вод Полісся / В.О. Мартинюк // Прыроднае асяроддзе Палесся: асаблівасці і перспектывы развіцця : зб. навук. прац VIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Прыроднае асяроддзе Палесся і навукова-практычныя аспекты рацыянальнага рэсурсакарыстання», Брэст, 12-14 верасня 2018 г. / Палескі аграрна-экалагічны інстытут НАН Беларусі; рэдкал. М.В. Міхальчук (гал. рэд.) [і інш.]. – Брэст: Альтернатива, 2018. – Вып. 11. – С. 70–73.
16.Мартынюк В. А. Ландшафтно-гидрографическая оценка Шацкого природного района (Волынское Полесье, Украина) / В.А. Мартынюк // Современные проблемы ландшафтоведения и геоэкологии : мат-лы VI Междунар. науч. конф. (к 110-летию со дня рождения профессора В.А. Дементьева), Минск, 13–16 нояб. 2018 г. / редкол.: А.Н. Витченко (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – С. 212–2015.
E-mail

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Back to top