Зміст

Біографія

   Портухай Оксана Іванівна народилася 24.08.1985 року. У 2002 р. закінчила Березівську ЗОШ, Радехівського районі, Львівської області. У 2007 р. закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Біологія» та отримала кваліфікацію «біолог-радіобіолог, викладач».
    У 2014 р. закінчила навчання в аспірантурі за спеціальністю 03.00.16 «Екологія». У цьому ж році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за темою «Оцінювання впливу агрофізичних показників на міграцію радіонуклідів у гідроморфних ґрунтах Полісся» (06.01.03 – агроґрунтознавство та агрофізика, спеціалізована вчена рада К 47.104.05 Національного університету водного господарства та природокористування). Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, професор кафедри екології географії та туризму РДГУ Лико Сергій Михайлович.
Посади

   Рівненський державний гуманітарний університет, лаборант психолого-природничого факультету – 2007-2013 рр.
Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра екології, географії та туризму (до 2015 р. кафедра екології та збалансованого природокористування) – 2013-2015 рр. – викладач, 2015-2016 рр. – старший викладач; з 2016 р. - доцент кафедри екології, географії та туризму.
Наукові інтереси

– дослідження міграції радіонуклідів на території Західного Полісся; 
– сталий розвиток локальних територій.
Реалізовані проекти

   «Стратегія соціально-економічного розвитку Козинської об’єднаної територіальної громади» та «План соціально-економічного розвитку Козинської об’єднаної територіальної громади» на 2017-2022 роки (член робочої групи).
   Працює над розділами «Розробка стратегії сталого розвитку території» і «Відтворення родючості ґрунтів на забруднених радіонуклідами територіях» бюджетної наукової теми «Проблеми збереження біорізноманіття в умовах антропогенного впливу Західного Полісся України». (Керівник роботи – Лико Дарія Василівна, Державний реєстраційний номер 0116U006016), термін виконання 01.01.2016-12.2020р.).

    Працює над розділами бюджетної наукової теми «Еколого-географічний моніторинг геосистем Українського Полісся в умовах природно-антропогенних трансформацій» (термін виконання 01.02.2019-01.02.202р.). 

     Член Українського географічного товариства (протокол зборів Рівненського відділу УГТ №2 від 07.06. 2014 р. Довідка №12 від 11.09.2018 р.).
Підготовка наукових кадрів

   Керівництво кваліфікаційними роботами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівні вищої освіти. Керівник наукової роботи студентки Шостак Ірини Василівни, яка була нагороджена Дипломом ІІІ ступеня за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека» у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, 2015 р.).
Список основних наукових та навчально-методичних праць

Основні наукові публікації

1. Портухай О.І.Радіологічний стан ґрунтів сільськогосподарських угідь Рокитнівського району (Рівненська область)/ Портухай О.І.// Вісник Харківського національного аграрного університету ім.. В.В. Докучаєва : зб. наук. пр., серія «Ґрунтознавство агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів» / Гол. ред. В.В. Дегтярьов. – Харків : ХНАУ. – 2013. - № 1. – С. 262 – 269.

2. Лико С.М. Придатність сільськогосподарських угідь Рівненської області для продукції дитячого та дієтичного харчування/ Лико С.М., Портухай О.І.// Вісник Національного університету водного господарства і природокористування : Зб. наук. пр., (Випуск 1 (61). Серія "Сільськогосподарські науки". – Рівне, 2013. – С. 86–92.

3. Портухай О.І. Вплив агроекологічного стану ґрунтів сінокосів і пасовищ на питому активність молока/ Портухай О.І Лико С.М..// Агроекологічний журнал. – К. : Інститут агроекології і природокористування НААН України. – 2013. - № 4. - С. 45-50. (Index Сореrnicus)

4. Савчук Р.І.Соціоекологічні аспекти оптимізації та гармонізації природокористування в Дермансько-Острозькому національному природному парку/ Савчук Р.І., Портухай О.І.// Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. пр., серія «Сільськогосподарські науки» – Рівне : 2013. - № 4. – С. 144-152.

5. The Polyhexamethyleneguanidine Stimulation of Seeds Growing and cell Proliferation / A.V. Lysytsya,S. M. Lyco //Journal of Materials Science and Engineering. - В3 №10 – 2013. – Р. 653-660.( В: Advanced Functional Soild-State Materials, ISSN №2161 - 6221)

6. Лыко С.М. Состояние пастбищ на загрязненных радионуклидами торфяно-болотных почвах/ Лыко С.М., Портухай О.И..// Мелиорация. – Минск, 2014. - №1 (71). – С. 124 – 131.

7. Портухай О.І. Аналіз агрофізичного стану торфового неглибокого ґрунту Західного Полісся/ Портухай О.І.// Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2015. – Вип. 1(69). – С. 181-188.

8. Лисенко Н.А Оцінювання антропогенного навантаження на лісові екосистеми Рівненської області в контексті збалансованого розвитку/ Лисенко Н.А, Портухай О.І.// Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2015. – Вип. 1(69). – С. 204-211.

9. Лико Д.В. Целюлозолітична активність дерново-підзолистого ґрунту різних біотопів / Д.В.Лико, С.М.Лико, О.І.Портухай, О.В.Безверха // Агроекологічний журнал - К. : Інститут агроекології і природокористування НААН України. – 2017. - № 4. - С. 53-57 (Index Сореrnicus).

10. The agrochemical state of sod-podzolic soils of Western Polissya in the conditions of anthropogenesis / [Lyko D. V., Lyko S. M., Portukhay O. I., Savchuk R. I., & Krupko H. D.] // Agrology, 1(3), 2018. – Р. 247-253. (Index Сореrnicus)

Монографії, підручники та навчально-методичні посібники:

1. Вплив агрофізичного стану гідроморфних ґрунтів Полісся на міграцію радіонуклідів : монографія / С.М.Лико, О.І. Портухай. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 220 с.

2. Екологія: Навчальний посібник / Д. В. Лико, С. М. Лико, О. І. Портухай та інші; за редакцією С. М. Лико. – 2-ге вид. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 302 с. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол № 1/11 від 17 травня 2010 р.) (Власний внесок 50 сторінок)

3. Охорона і раціональне використання земельних ресурсів: навчально-методичний посібник / Д. В. Лико, С. М. Лико, В. І. Долженчук, О. І. Портухай - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 670 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Протокол №1/11-17592 від 04.12. 2015 р.) (Власний внесок 167 сторінок).

4. Системний аналіз якості навколишнього середовища: підручник / А. М. Прищепа, С. М. Лико, О. І. Портухай – Київ: Кондор-Видавництво, 2016. – 496 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист МОНУ №1/11-2282 від 25.02.2016 р.) (Власний внесок 165 сторінок).
E-mail

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Back to top