поддержка PHP 7

Лико Дарія Василівна
доктор сільськогосподарських наук, професор

Завідувач кафедри – Дарія Василівна Лико, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Української екологічної академії наук і Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності, Лауреат премії: ім. В.І. Вернадського (1995р.), Заслужений працівник народної освіти України, експерт ДАК України, член навчально-методичної ради МОН України з екології, нагороджена медаллю: М.В. Ломоносова (2010р.), Ветеран праці (1987р.), орденом «30 років пам’яті ЧАЕС 1-го ступеню» (2016р.) є членом спеціалізованої вченої ради з присвоєння наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук у Національному університеті водного господарства та природокористування, є радником мера м. Рівне з екологічних питань.

Тема кандидатської дисертації: "Влияние состава твердойфазы на динамику свойств мелиорируемых торфяных почв» (1975 р.).

Тема докторської дисертації: " Научно-практические основы окультуривания мелиорируемых торфяных почв Полесья УССР" (1991р.).

Сфера наукових інтересів: вивчення особливостей трансформації карбонатних боліт Волинсько-Подільської височини, розробка стратегії сталого розвитку Рівненської області.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Основи промислового і сільськогосподарського виробництва
 • Геоінформаційні технології в екології
 • Екологія
 • Системний аналіз якості навколишнього середовища
 • Екологічний менеджмент та аудит та управління якістю продукції.

Лисиця Андрій Валерійович
доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, професор

Професор кафедри – Лисиця Андрій Валерійович, доктор біологічних наук, доцент, нагороджений Почесною грамотою Кабінету міністрів України (2010 р.), старший науковий співробітник Дослідної станції епізоотології ІВМ НААН, де є керівником наукової тематики з вивчення біофізичних та біохімічних механізмів взаємодії біоцидів з компонентами цитоплазматичних мембран клітин.

Тема кандидатської дисертації: "Фізико-хімічна характеристика біологічно активних речовин за даними часопролітної плазмово-десорбційної мас-спектрометрії (2002 р.).

Тема докторської дисертації: "Екологічні особливості дії полімерних похідних гуанідину на біологічні системи" (2015 р.).

Сфера наукових інтересів: радіаційна екологія та біофізика, екологічна токсикологія, молекулярна біологія і генна інженерія, біохімія, антропологія, психофізіологія, зоопсихологія.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Радіаційний вплив на біохімічні та фізіологічні процеси;
 • Радіобіологія людини;
 • Хімія радіоактивних елементів;
 • Основи дозиметрії в екології;
 • Медична хімія.

Савчук Роман Іванович
кандидат сільськогосподарських наук, професор

Тема дисертації: "Стимулювання сосни звичайної на постійних лісових ділянках і кленових насіневих плантаціях Західного Полісся УРСР" (1982)

Сфера наукових інтересів: загальне землезнавство, ґрунтознавство, радіоекологія, краєзнавство, вивчення екологічного стану ґрунтового покриву та лісових екосистем на забруднених територіях Рівненської області, дослідження стану фітоценозів Волинської височини.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Землезнавство
 • Радіоекологія

Войтович Оксана Петрівна
кандидат педагогічних наук, доцент, докторант

Тема дисертації: "Міжпредметні зв'язки у навчанні фізики як засіб розвитку творчих здібностей учнів основної школи" (2010).

Тема докторської дисертації: «Теоретико-методичні засади навчання виробничих технологій майбутніх екологів»

Сфера наукових інтересів: методика викладання хімії у ВНЗ, екологічна освіта.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Теорія і практика екологічної освіти
 • Екобіотехнологія
 • Екологічна біохімія
 • Неорганічна та біоорганічна хімія
 • Відновлення порушених природних екосистем та екологічна стандартизація і сертифікація

Лико Сергій Михайлович
кандидат сільськогосподарських наук, професор

Тема кандидатської дисертації: "Агромеліоративна оцінка та особливості використання фосфоритів як меліорантів на осушених грунтах" (2009).

Тема докторської дисертації: "Екосистеми боліт Волино-Поділля"

Сфера наукових інтересів: вивчення особливостей трансформації карбонатних боліт Волинсько-Подільської височини, розробка стратегії сталого розвитку Рівненської області.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Екологія людини
 • Охорона та раціональне використання водних ресурсів
 • Екологічний контроль у водному господарстві
 • Екологічний контроль у АПК
 • Основи екології

Костолович Марія Ігорівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертації: "Педагогічні умови активізації творчого потенціалу підлітків у процесі краєзнавчої роботи загальноосвітньої школи" (2010).

Сфера наукових інтересів: модернізації екологічної освіти для гармонійного розвитку суспільства, екологічне краєзнавство.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Техноекологія
 • Методика викладання в вищій школі
 • Вступ до фаху
 • Енергетичні ресурси екосистем
 • Основи експертизи товарів народного господарства
 • Туристичне краєзнавство

Мартинюк Віталій Олексійович
кандидат географічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: "Ландшафтознавчо-лімнологічний аналіз Волинського Полісся в межах Рівненської області" (2010).

Тема докторської дисертації: "Теорія і практика конструктивно-географічного моделювання озерно-басейнових систем"

Сфера наукових інтересів: загальне землезнавство, ландшафтна екологія, лімнологія, конструктивна географія басейнових систем, рекреаційна географія, туризмознавство, географічне країнознавство та краєзнавство, розробка стратегії сталого розвитку Рівненської області.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Ландшафтна екологія
 • Метеорологія і кліматологія
 • Гідрологія
 • Фізична географія України
 • Ландшафтознавство


Мартинюк Галина Валентинівна
кандидат хімічних наук,
доцент

Тема кандидатської дисертації: «Фізико-хімічні властивості спряжених поліаміноаренів з діелектричними полімерними матрицями»

Тема докторської дисертації: "Фізико-хімічні основи формування полімерних композиційних наноматеріалів з контрольованими функціональними властивостями"

Сфера наукових інтересів: вивчення фізико-хімічних властивостей електропровідних композиційних полімерних матеріалів на основі високомолекулярних матриць , що пов’язано з розвитком нових галузей науки і техніки, зокрема, нанотехнологій, засобів відображення інформації, сенсорики, перетворювачів енергії нового типу, моніторингом стану довкілля.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Загальна та неорганічна хімія,
 • Аналітична хімія,
 • Органічна та біоорганічна хімія,
 • Відновлювані джерела енергії

Лариса Віталіївна Ойцюсь
кандидат біологічних наук, доцент

Тема дисертації: "Адвентивна фракція флори Волинського Полісся" (2011).
Сфера наукових інтересів: Вивчення флори вищих судинних рослин Рівненської області, розробка методики та проведення оцінки антропічної трансформації регіональної флори, вивчення біологічного забруднення флори Волинського Полісся видами адвентивних рослин, вирішення практичних фітосозологічних проблем на території Рівненщини. Починаючи з 2000р. приймає участь в організації та проведенні наукових експедицій у різні райони Рівненської та Волинської областей для дослідження флори та рослинності. З комплексної тематики кафедри «Проблеми збереження біорізноманіття в умовах антропогенного впливу зони Західного Полісся України» виконувала розділ 4 «Екологічна оцінка рослинного і тваринного світу». Керує науково-дослідною роботою студентів у рамках написання кваліфікаційних дипломних робіт студентами спец. «Екологія та охорона навколишнього середовища» в основі яких взято наукову тематику кафедри. Керує секцією «Збережи природу» екологічного гуртка, який функціонує при кафедрі екології географії та туризму, до якого залучаються студенти 1 – 5 курсів напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Керує напрямом «Збереження біорізноманіття» та виконує наукову тему «Вплив адвентивних видів рослин на біорізноманіття природної флори». Співпрацює з екологічною школою при Рівненському Палаці дітей та молоді. Підвищує фаховий рівень, беручи участь у роботі науково-практичної секції «Загальна екологія», в екологічних акціях, є членом комісії з захисту наукових робіт за напрямом «Загальна екологія» в міському МАН та секції «Ботаніка» обласного МАН України.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Біологія
 • Зональне біорізноманіття
 • Радіобіологічний моніторинг
 • Екологічний контроль в карантинній службі
 • Фітопатологія з основами ентомології

Герман Наталія Володимирівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертації: «Безпека життєдіяльності людини в педагогічній спадщині українських просвітителів ( кінця XIX - початку XX століття)», від 1 липня 2001 року (протокол № 56-06/7).
Сфера наукових інтересів:
екологія та педагогіка.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Екологія
 • Теорія і практика екологічної освіти

Гуцман Сергій Володимирович
кандидат біологічних наук, доцент

Тема дисертації: "Флора міст східної частини Волинського Полісся" (2013).
Сфера наукових інтересів: вивчення адвентивної флори Західного Полісся, екологічна оцінка рослинного і тваринного світу Рівненської області.
Викладає навчальні дисципліни:
 • Екологія рослин
 • Охорона та раціональне використання рослинного та тваринного світу
 • Екологія фітоценозів
 • Дендрологія з основами геоботаніки

Глінська Світлана Олегівна
кандидат біологічних наук, доцент

Тема дисертації: "Рідкісні та зникаючі види флори Кремецьких гір" (2012).

Тема докторської дисертації: «Регіонально-рідкісні види флори Волино-Подільської височини»

Сфера наукових інтересів: рідкісні та зникаючі види Кременецьких гір, екологічна оцінка рослинного і тваринного світу Рівненської області.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Інтродукція та акліматизація
 • Екологічний контроль у садово-парковому господарстві
 • Озеленення і ландшафтна архітектура
 • Екологія
 • Заповідна справа

Грицик Олександр Борисович
кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник, доцент

Тема дисертації: "Асоційований перебіг анаплазмозу та лейкозу великої рогатої худоби в Західному Поліссі України" (1994).

Тема докторської дисертації: "Еколого-епізоотологічні особливості фасціольозу великої рогатої худоби в зоні Західного Полісся та розробка методів і засобів боротьби"

Сфера наукових інтересів: еколого-епізоотологічні особливості фасціольозу великої рогатої худоби в зоні Західного Полісся та розробка методів і засобів боротьби, дослідження санітарно-епідеміологічного стану території Рівненської області.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Основи екологічної токсикології
 • Ендоекологія
 • Санітарно-епідеміологічна оцінка стану довкілля
 • Екологічний контроль у митній справі

Портухай Оксана Іванівна
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Тема дисертації: "Оцінювання впливу агрофізичних показників на міграцію радіонуклідів у гідроморфних ґрунтах Полісся" (2014).
Сфера наукових інтересів: дослідження екологічного стану ґрунтів, розробка стратегії сталого розвитку Рівненської області.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Стратегія сталого розвитку
 • Системний аналіз якості навколишнього середовища
 • Загальна екологія (та неоекологія)
 • Охорона атмосферного повітря
 • Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

Суходольська Ірина Леонідівна
кандидат біологічних наук, доцент

Тема дисертації: "Закономірності формування та трансформація сполук нітрогену у воді малих річок Рівненщини" (2016)

Сфера наукових інтересів: дослідження водних екосистем.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Екологія
 • Рекреаційна географія
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Охорона та раціональне використання земельних ресурсів

Логвиненко Ірина Павлівна
кандидат біологічних наук, доцент

 

Тема дисертації: "Рідкісні та зникаючі види флори Волинської височини" (2014)

Сфера наукових інтересів: Флора, Червона та Зелена книги України 

Викладає навчальні дисципліни:

 • Екологія
 • Біогеографія
 • Зональне біорізноманіття
 • Антропогенний вплив на екосистеми

Зиль Іван Петрович
старший викладач

Сфера наукових інтересів: ботанічне ресурсознавство, екологічна освіта та виховання.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Ботаніка
 • Екологія
 • Навчальна практика з ботаніки

Якута Ольга Олексіївна
викладач

Тема дисертації: "Оцінювання соціоекологічного стану агросфери Рівненського району"

Сфера наукових інтересів: вивчення соціоекологічного стану агросфери Рівненської області

Викладає навчальні дисципліни:

 • Моделювання і прогнозування стану довкілля
 • Екологічне інспектування
 • Екологічна безпека
 • Екологічна експертиза

Стасюк Марія Василівна
кандидат біологічних наук, викладач

Тема дисертації: "Інвазійна фракція флори Волинської височини" (2016)

Сфера наукових інтересів: вивчення синантропної та адвентивної флори Волинської височини

Викладає навчальні дисципліни:

 • Ботаніка
 • Екологія фітоценозів
 • Історія туризму
 • Екологічна географія України
 • Екологія

Ігор Михайлович Лико

Завідувач лабораторії

Надія Василівна Давидова

Старший лаборант

Оксана Касянівна Пилипчук

Старший лаборант

Кучеренко Олена Василівна

Лаборант

Back to top