Лико Дарія Василівна
доктор сільськогосподарських наук, професор

Завідувач кафедри – Дарія Василівна Лико, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Української екологічної академії наук і Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності, Лауреат премії: ім. В.І. Вернадського (1995р.), Заслужений працівник народної освіти України, експерт ДАК України, член навчально-методичної ради МОН України з екології, нагороджена медаллю: М.В. Ломоносова (2010р.), Ветеран праці (1987р.), орденом «30 років пам’яті ЧАЕС 1-го ступеню» (2016р.) є членом спеціалізованої вченої ради з присвоєння наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук у Національному університеті водного господарства та природокористування, є радником мера м. Рівне з екологічних питань.

Тема кандидатської дисертації: "Влияние состава твердойфазы на динамику свойств мелиорируемых торфяных почв» (1975 р.).

Тема докторської дисертації: " Научно-практические основы окультуривания мелиорируемых торфяных почв Полесья УССР" (1991р.).

Сфера наукових інтересів: вивчення особливостей трансформації карбонатних боліт Волинсько-Подільської височини, розробка стратегії сталого розвитку Рівненської області.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Основи промислового і сільськогосподарського виробництва
 • Геоінформаційні технології в екології
 • Екологія
 • Системний аналіз якості навколишнього середовища
 • Екологічний менеджмент та аудит та управління якістю продукції.

Лисиця Андрій Валерійович
доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, професор

Професор кафедри – Лисиця Андрій Валерійович, доктор біологічних наук, доцент, нагороджений Почесною грамотою Кабінету міністрів України (2010 р.), старший науковий співробітник Дослідної станції епізоотології ІВМ НААН, де є керівником наукової тематики з вивчення біофізичних та біохімічних механізмів взаємодії біоцидів з компонентами цитоплазматичних мембран клітин.

Тема кандидатської дисертації: "Фізико-хімічна характеристика біологічно активних речовин за даними часопролітної плазмово-десорбційної мас-спектрометрії (2002 р.).

Тема докторської дисертації: "Екологічні особливості дії полімерних похідних гуанідину на біологічні системи" (2015 р.).

Сфера наукових інтересів: радіаційна екологія та біофізика, екологічна токсикологія, молекулярна біологія і генна інженерія, біохімія, антропологія, психофізіологія, зоопсихологія.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Радіаційний вплив на біохімічні та фізіологічні процеси;
 • Радіобіологія людини;
 • Хімія радіоактивних елементів;
 • Основи дозиметрії в екології;
 • Медична хімія.

Войтович Оксана Петрівна
доктор педагогічних наук, доцент

Тема дисертації: "Міжпредметні зв'язки у навчанні фізики як засіб розвитку творчих здібностей учнів основної школи" (2010).

Тема докторської дисертації: «Теоретико-методичні засади навчання виробничих технологій майбутніх екологів»

Сфера наукових інтересів: методика викладання хімії у ВНЗ, екологічна освіта.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Теорія і практика екологічної освіти
 • Екобіотехнологія
 • Екологічна біохімія
 • Неорганічна та біоорганічна хімія
 • Відновлення порушених природних екосистем та екологічна стандартизація і сертифікація

Лико Сергій Михайлович
кандидат сільськогосподарських наук, професор

Тема кандидатської дисертації: "Агромеліоративна оцінка та особливості використання фосфоритів як меліорантів на осушених грунтах" (2009).

Тема докторської дисертації: "Екосистеми боліт Волино-Поділля"

Сфера наукових інтересів: вивчення особливостей трансформації карбонатних боліт Волинсько-Подільської височини, розробка стратегії сталого розвитку Рівненської області.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Екологія людини
 • Охорона та раціональне використання водних ресурсів
 • Екологічний контроль у водному господарстві
 • Екологічний контроль у АПК
 • Основи екології

Костолович Марія Ігорівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертації: "Педагогічні умови активізації творчого потенціалу підлітків у процесі краєзнавчої роботи загальноосвітньої школи" (2010).

Сфера наукових інтересів: модернізації екологічної освіти для гармонійного розвитку суспільства, екологічне краєзнавство.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Техноекологія
 • Методика викладання в вищій школі
 • Вступ до фаху
 • Енергетичні ресурси екосистем
 • Основи експертизи товарів народного господарства
 • Туристичне краєзнавство

Мартинюк Віталій Олексійович
кандидат географічних наук, професор

Тема кандидатської дисертації: "Ландшафтознавчо-лімнологічний аналіз Волинського Полісся в межах Рівненської області" (2010).

Тема докторської дисертації: "Теорія і практика конструктивно-географічного моделювання озерно-басейнових систем"

Сфера наукових інтересів: загальне землезнавство, ландшафтна екологія, лімнологія, конструктивна географія басейнових систем, рекреаційна географія, туризмознавство, географічне країнознавство та краєзнавство, розробка стратегії сталого розвитку Рівненської області.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Ландшафтна екологія
 • Метеорологія і кліматологія
 • Гідрологія
 • Фізична географія України
 • Ландшафтознавство


Мартинюк Галина Валентинівна
кандидат хімічних наук,
доцент

Тема кандидатської дисертації: «Фізико-хімічні властивості спряжених поліаміноаренів з діелектричними полімерними матрицями»

Тема докторської дисертації: "Фізико-хімічні основи формування полімерних композиційних наноматеріалів з контрольованими функціональними властивостями"

Сфера наукових інтересів: вивчення фізико-хімічних властивостей електропровідних композиційних полімерних матеріалів на основі високомолекулярних матриць , що пов’язано з розвитком нових галузей науки і техніки, зокрема, нанотехнологій, засобів відображення інформації, сенсорики, перетворювачів енергії нового типу, моніторингом стану довкілля.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Загальна та неорганічна хімія,
 • Аналітична хімія,
 • Органічна та біоорганічна хімія,
 • Відновлювані джерела енергії

Герман Наталія Володимирівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертації: «Безпека життєдіяльності людини в педагогічній спадщині українських просвітителів (кінця XIX - початку XX століття)», від 1 липня 2001 року (протокол № 56-06/7).
Сфера наукових інтересів:
екологія та педагогіка.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Екологія
 • Теорія і практика екологічної освіти

Глінська Світлана Олегівна
кандидат біологічних наук, доцент

Тема дисертації: "Рідкісні та зникаючі види флори Кремецьких гір" (2012).

Тема докторської дисертації: «Регіонально-рідкісні види флори Волино-Подільської височини»

Сфера наукових інтересів: рідкісні та зникаючі види Кременецьких гір, екологічна оцінка рослинного і тваринного світу Рівненської області.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Інтродукція та акліматизація
 • Екологічний контроль у садово-парковому господарстві
 • Озеленення і ландшафтна архітектура
 • Екологія
 • Заповідна справа

Портухай Оксана Іванівна
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Тема дисертації: "Оцінювання впливу агрофізичних показників на міграцію радіонуклідів у гідроморфних ґрунтах Полісся" (2014).
Сфера наукових інтересів: дослідження екологічного стану ґрунтів, розробка стратегії сталого розвитку Рівненської області.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Стратегія сталого розвитку
 • Системний аналіз якості навколишнього середовища
 • Загальна екологія (та неоекологія)
 • Охорона атмосферного повітря
 • Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

Суходольська Ірина Леонідівна
кандидат біологічних наук, доцент

Тема дисертації: "Закономірності формування та трансформація сполук нітрогену у воді малих річок Рівненщини" (2016)

Сфера наукових інтересів: дослідження водних екосистем.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Екологія
 • Рекреаційна географія
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Охорона та раціональне використання земельних ресурсів

Логвиненко Ірина Павлівна
кандидат біологічних наук, доцент

 

Тема дисертації: "Рідкісні та зникаючі види флори Волинської височини" (2014)

Сфера наукових інтересів: Флора, Червона та Зелена книги України 

Викладає навчальні дисципліни:

 • Екологія
 • Біогеографія
 • Зональне біорізноманіття
 • Антропогенний вплив на екосистеми

Зиль Іван Петрович
доцент

Сфера наукових інтересів: ботанічне ресурсознавство, екологічна освіта та виховання.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Ботаніка
 • Екологія
 • Навчальна практика з ботаніки

Якута Ольга Олексіївна
старший викладач

Тема дисертації: "Оцінювання соціоекологічного стану агросфери Рівненського району"

Сфера наукових інтересів: вивчення соціоекологічного стану агросфери Рівненської області

Викладає навчальні дисципліни:

 • Моделювання і прогнозування стану довкілля
 • Екологічне інспектування
 • Екологічна безпека
 • Екологічна експертиза

Ігор Михайлович Лико

Завідувач лабораторії

Надія Василівна Давидова

Старший лаборант

Оксана Касянівна Пилипчук

Старший лаборант

Кучеренко Олена Василівна

Лаборант

Back to top