Зміст

Біографія

Войтович Оксана Петрівна народилася 15 жовтня 1978 року.
У 1995 році закінчила Бистрицьку загальноосвітню школу. У 2000 році закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Фізика і хімія», отримавши кваліфікацію «Вчитель фізики і хімії».
У 2010 році в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова захистила кандидатську дисертацію на тему «Міжпредметні зв’язки у навчанні фізики як засіб розвитку творчих здібностей учнів основної школи» (Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор Галатюк Ю.М.).
З 2016 по 2018 рік навчалася в докторантурі НПУ імені М. П. Драгоманова.
У 2018 році в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретичні і методичні засади формування технологічної компетентності майбутніх екологів у процесі фахової підготовки» (спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни)). Науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор Сергієнко Володимир Петрович.
Посади

2001-2003 р. – вчитель хімії в загальноосвітній школі №13 м. Рівне.
2003-2010 рр. – лаборант, старший лаборант, викладач кафедри методики викладання фізики і хімії Рівненського державного гуманітарного університету.
2010 р. по даний час – викладач, старший викладач, доцент, професор кафедри екології, географії та туризму Рівненського державного гуманітарного університету.
Наукові інтереси

Методика навчання природничих дисциплін у закладах вищої освіти.
Теорія і практика екологічної освіти.
Реалізовані проекти

   Співзасновник громадської організації «Регіональний центр екологічної освіти та інформації».
Підготовка наукових кадрів

Керує курсовими, дипломними та магістерськими роботами студентів.
Авторські профілі

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=xKkkA80AAAAJ&hl=uk&oi=sra

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3056-861X

Scopus : https://www2.scopus.com/search/form.uri?display=basic

Web of Science (WoS) : http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=&SID=E1ee1MEtJuq7dSFhc8H

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

Список основних наукових та навчально-методичних праць

1. Войтович О.П. Міжпредметні зв’язки у навчанні фізики в основній школі. Навчально-методичний посібник/ Войтович О.П., Галатюк Ю.М.- Рівне: РВВ РДГУ, 2010.- 105 с.


2. Войтович О.П. Використання міжпредметних зв’язків для розвитку творчих здібностей учнів. Монографія/ / О.П. Войтович, Галатюк Ю.М Лико Д.В..- Рівне: РДГУ, 2011.- 224 с.


3. Войтович О.П. Готовність викладача ВНЗ до впровадження інноваційних методів викладання природничих дисциплін / О.П. Войтович // Теорія і практика сучасного природознавства. Збірник наукових праць. –Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2011.-С. 137-139.


4. Войтович О.П. Інноваційні методи викладання хімії у ВНЗ / Войтович О.П. // Науковий часопис НПУ ім.М.П. Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. –Випуск 33: зб. наукових праць/ за ред. проф.В.П. Покася, В.С. Толмачової.–Київ.: НПУ ім.М.П. Драгоманова, 2012.-С.17–21.


5. Войтович О.П. Неорганічна хімія. Лабораторний практикум/ Войтович О.П., Лико Д.В.- Рівне: РДГУ, 2013.-146с.


6. Войтович О.П. Формування професійної компетентності майбутніх вчителів природничих предметів / Войтович О.П. // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. –Випуск №6 (72).-2013.-С.106-110.


7. Войтович О.П. Роль та місце навчальних дисциплін техніко-технологічного циклу у системі підготовки майбутніх екологів/Войтович О.П// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 52. - С. 74-79.


8. Войтович О.П. Розвиток технічних компетентностей майбутніх екологів в навчанні техніко-технологічних дисциплін /Войтович О.П// Наукові записки. – Випуск 7.- Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина І. / За заг.ред.М.І. Садового та О.В.Єжової. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015.- С.28-31.


9. Войтович О.П. Технологические процессы как объект изучения студентами экологами /Войтович О.П.// Вестник Костанайского педагогического института Научно-методический журнал «ҚМПИ Жаршысы». – Костанай: КГПИ, 2015. – №3. – С. 55-60.


10. Войтович О.П. Наукoвo-дoслiдницька дiяльнiсть майбутнiх екологів з основ виробничих технологій/ Войтович О.П. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки: зб.наук.пр. – Вип. 3. – Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2015. – С. 63 – 67.


11. Войтович О.П. Передумови удoскoналення пiдгoтoвки майбутнiх екологів з виробничих технологій/Войтович О.П// Збірник наукових праць Кам’нець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна/[редкол.: П.С.Атаманчук (голова, наук.ред.) та ін].- Кам’нець-Подільський: Кам’нець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015.- Вип.21.-С.175-177.


12. Лико Д.В. Радіоактивні відходи: технології утворення, поводження, утилізації (Гриф МОН України). Навчальний посібник.// Лико Д.В., Костолович М.І., Войтович О.П.- Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016.-204 с.


13. Войтович О.П. Інтерактивна методична система навчання основ виробничих технологій майбутніх екологів/ Войтович О.П// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка.-2016.-№1.-С.205-211.


14. Войтович О.П. Дидактичні засади структурування змісту технічної підготовки майбутнiх екологів / О.П. Войтович, В.П. Сергієнко, С.І. Бондаренко// Збірник наукових праць Кам’нець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна/[редкол.: П.С.Атаманчук (голова, наук.ред.) та ін].- Кам’нець-Подільський: Кам’нець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016.- Вип.22.-С.75-77.


15. Войтович О.П. Екологічна освіта як основа сталого розвитку суспільства/ Войтович О.П// Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія: Педагогіка. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – Випуск СХХХІІ (132). – C. 54 – 61.


16. Войтович О.П. Екологічна складова викладання природничих дисциплін/ Войтович О.П// Нові технології навчання: наук.-метод. зб./Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.-К., 2016.-Вип. 88. Частина 2.- С. 115-117.


17. Войтович О.П. Учебная экскурсия на производство как средство повышения профессиональной компетентности будущих экологов/ Войтович О.П// Весцi БДПУ. Штоквартальны навукова-метадычны часопiс. Серыя 1. Педагогiка. Псiхалогiя. Фiлалогiя. - Мiнск, 2017.-№1(91). - С.56-60.


18. Войтович О.П. Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх екологів/ Войтович О.П // Професійна освіта: проблеми і перспективи/ІПТО НАПН України. – К.: ІПТО НАПН України, 2017. – Випуск 12. – С.18-22.


19. Войтович О.П. Моніторинг навчальних досягнень студентів при вивченні техніко-технологічних дисциплін/ Войтович О.П., Сергієнко В.П., Войтович І.С.// Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). – Warszawa, Polska, 2017. – № 6 (22),. część 1 – р. 75-78.


20. Войтович О.П. Засоби формування технологічної компетентності майбутніх екологів в процесі вивчення основ виробничих технологій/ Войтович О.П // The scientific heritage. – Budapest, Hungary. – 2017. – № 14. – Р. 2. – p. 38-42.


21. Войтович О.П. Стан вищої екологічної освіти в Україні / Войтович О.П.// Наукові записки. – Випуск 12.- Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина І. / За заг.ред.М.І. Садового та О.В.Єжової. - Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2017.- С.146-151.


22. Войтович О.П. Основи промислового і сільськогосподарського виробництва. Практикум. / О.П. Войтович, С.М. Лико. – К.: РВВ НПУ, 2017. – 178 с.


23. Войтович О.П. Основи промислового і сільськогосподарського виробництва. Підручник. / О.П. Войтович, Д.В. Лико. – Херсон: ОЛДІ - ПЛЮС, 2017. – 388 с.


24. Войтович О.П. Технологічна компетентність у структурі професійної підготовки фахівців - екологів / ВойтовичО.П. // Нова педагогічна думка. – Рівне: РОІППО, 2017. – № 4 (92) – С. 86-88.


25. Войтович О.П. Виконання студентами - екологами технологічних проектів із використанням хмарних технологій / Войтович О.П., Сергієнко В.П. // Педагогічний часопис Волині. – Луцьк, СНУ імені Лесі Українки, 2017. – № 4 (7). – С. 45-50.


26. Войтович О.П. Критерії, показники та рівні сформованості технологічної компетентності майбутніх екологів / Войтович О.П. // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр. / За ред. проф. Тетяни Степанової. – 2017. – № 4 (59) – С. 144 - 147.


27. Войтович О.П. Формування технологічної компетентності майбутніх екологів: монографія / О.П. Войтович – Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – 332 с.
E-mail

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Back to top