Зміст

Біографія

Суходольська Ірина Леонідівна народилася 28.12.1984 року. У 2002 р. закінчила Кутинську ЗОШ, Зарічненського р-н., Рівненської області. У 2007 р. закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Біологія» та отримала кваліфікацію «біолог-радіобіолог, викладач».
2011-2014 р. навчалася в аспірантурі (кафедра загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка).
У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук («Закономірності формування та трансформація сполук Нітрогену у воді малих річок Рівненщини», спеціальність 03.00.16 «Екологія»). Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор,  завідувач кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Грубінко В.В.
23 квітня 2019 р. на підставі рішення атестаційної колегії МОН присвоєно вчене звання доцента кафедри екології, географії та туризму.

Посади
Рівненський державний гуманітарний університет, старший лаборант кафедри загальної психології та психодіагностики – 2009–2011.
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, аспірант – 2011–2014.
Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра екології, географії та туризму – з 2014 – викладач кафедри; з 2015–2016 старший викладач кафедри; з 2017 доцент кафедри екології, географії та туризму.
Наукові інтереси

– дослідження стану біоти та забруднення гідроекосистем;
– особливості накопичення, трансформації і міграції нітрогенвмісних речовин в компонентах водної екосистеми;
– структурно-функціональні характеристики прісноводних водоростей;
– формування гідрохімічного режиму водних об’єктів за дії біотичних та абіотичних чинників середовища;
– механізми підтримання стійкості гідроекосистеми.
Реалізовані проекти

Працює над розділами бюджетної наукової теми «Проблеми збереження біорізноманіття в умовах антропогенного впливу Західного Полісся України» (Керівник роботи – Лико Дарія Василівна, Державний реєстраційний номер 0116U006016), термін виконання 01.01.2016-12.2020р.). 
Працює над розділами бюджетної наукової теми «Еколого-географічний моніторинг геосистем Українського Полісся в умовах природно-антропогенних трансформацій» (термін виконання 01.02.2019-01.02.2023 р.). 
Член консультативно-дорадчого органу "Рада басейну річки Устя" (від 30.01.2019 р.).
Член Українського географічного товариства (протокол зборів Рівненського відділу УГТ №2 від 07.06. 2014 р. Довідка №12 від 11.09.2018 р.).
Підготовка наукових кадрів

Керувала дипломними роботами студентів. Підготувала переможця ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за галуззю знань «Екологія» (2018 р.). Підготувала переможця ІІ етапу Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Екологія» (2018 р.).
Інформація про авторські профілі:

Google scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?user=MRkkJCYAAAAJ&hl=uk

ORCID : https://orcid.org/0000-0001-7502-3061

Scopus : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56905396300

Web of Science (WoS) : https://apps.webofknowledge.com/summary.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=8&SID=D4TB2Y9dh1HeugyCLNP&page=

Publons :  https://publons.com/researcher/2981245/iryna-sukhodolska/

 Список основних наукових та навчально-методичних праць

Монографії

1. Суходольська І.Л. Механізми підтримання гомеостазу нітрогену та його вторинне використання у гідроекосистемах : монографія. / І.Л. Суходольська, В.В. Грубінко. – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2019. – 192 с.

Статті, що включені до міжнародних наукометричних баз

1. Sukhodol'skaya I. L. Phytoplankton of Small Rivers of the Rivne Region (Ukraine) and Relation of its Quantitative Parameters with Nutrients Content / I. L. Sukhodol'skaya, O. V. Manturova, I. B. Griuk // Hydrobiological Journal. – 2015. – Vol. 51, № 5. – Р. 50–61 (Scopus).

2. Суходольська І. Л. Сезонні зміни вмісту важких металів у воді малих річок / І.Л. Суходольська // Biosystems Diversity. – 2017. – 25(1). – С. 3–8. doi: 10.15421/011701 (Web of Science, Scopus)

Навчальні посібники: 

1. Лико С.М., Суходольська І.Л. Гідроекологія : навчальний посібник. Київ: Кондор-Видавництво, 2017. 276 с.

2. Лико Д.В., Суходольська І.Л., Портухай О.І. Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства: навчальний посібник. Рівне: видавець О. Зень, 2019. 162 с.

Статті у наукових виданнях, рекомендованих АК МОН України

1. Прокопчук Е.И., Суходольская И.Л. Связывание аммония высшими водными растениями в гидроэкосистемах в зависимости от его содержания в воде // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія. 2015. №3–4 (64). Тернопіль, 2015. С.553–557.
2. Суходольська І.Л. Вторинне використання азоту у гідроекосистемах // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія. – 2017. – №2(69). – С. 149–162 (Copernicus).
3. Суходольська І.Л., Грубінко В.В. Взаємозв'язок вмісту сполук нітрогену та пігментів у вищих водних рослин у річках Рівненщини з різним рівнем антропогенного навантаження // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Біологія. 2018. №2 (73). Тернопіль, 2018. С. 175–182 (Copernicus).
4. Суходольська І.Л., Грубінко В.В.  Вміст фотосинтетичних пігментів у вищих водних рослин за різного рівня антропогенного навантаження // Науково-практичний журнал «Екологічні науки». Київ, 2018. №22. С. 92–103.
5. Суходольська І.Л., Глінська С.О., Логвиненко І.П. Екологічна оцінка стану гідроекосистеми за видовим багатством фітопланктону // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сільськогосподарські науки: зб. наук. праць. Рівне : НУВГП, 2018. Вип. 2(82). С.46–55.
 

E-mail

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Back to top