Робочі програми 

галузі знань 10 «Природничі науки»

спеціальності 101 «Екологія»

спеціалізації «Радіоекологія»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

№ з п Найменування навчальної дисципліни Посилання (формат PDF)
1  Педагогіка вищої школи
2  Психологія вищої школи
3  Іноземна мова у проф. діяльності
4  Цивільна безпека
5  Методологія та організація наукових досліджень
6  Комп'ютерно-інформаційні технології в освіті і науці
7  Філософія і методологія науки
8  Стратегія сталого розвитку
9  Хімія радіоактивних елементів
10  Індикація та біотестування забруднених територій
11  Дія іонізуючого випромінювання
12  Поводження з радіоактивними відходами
13  Радіаційна безпека і моніторинг
14  Радіоекологія за галузями (с-г)
15  Екологічний менеджмент і аудит
16  Соціально-гігієнічний моніторинг
17  Радіологічний контроль сировини та продукції
18  Екологічна стандартизація і сертифікація
19  Методика викладання екології у вищій школі
20  Реабілітація територій, забруднених радіонуклідами

Back to top